Областният върна решението за минералната вода от Варвара и плажа в Белово

18.07.2019 15:31 2514 Коментари: / Добави коментар Редактор: Павлина Гаджева Региони

Със заповеди на Областния управител Стефан Мирев са върнати за ново обсъждане незаконосъобразни решения на общинските съвети в общините Белово, Батак, Септември, Панагюрище и Сърница. 

Община Белово - Решение № 678 от 27.06.2019 г. Общински съвет Белово е взел решение да се извърши продажбата чрез публично оповестен конкурс на имот находящ се местността Топлата вода. В имота, предмет на продажбата, има построена двуетажна /търговска/ сграда, която не е отразена в приложената към решението скица. Към решението е приложен Акт за частна общинска собственост, в който не са описани сградата и плувните басейни, попадащи в имота. Общинският съвет е приел като начална конкурсна цена на имота 75 000 лв. /при данъчна оценка 74 094,20 лв./, която е по – ниска от определената пазарна оценка от лицензиран оценител.


Решение № 681 от 27.06.2019 г. Общински съвет Белово дава съгласие за промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Момина Клисура и ОУ „Св Св. Кирил и Методий“ в с. Габровица. Имотите, предмет на решението, представляват училища /макар и закрити/, същите не са загубили предназначението си за задоволяване на обществени потребности от местно значение и съгласно чл. 3, ал.2, т.3 от ЗОС са публична общинска собственост по своя характер. Имотите освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни и общински училища, следва да се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование 

Община Батак

Решение №509 от 27.06.2019 г. Общински съвет Батак е решил да се предоставят за обезщетяване на Ракитовска Мюсюлманска вероизповедна община шест броя имоти. С решение, издадено на 24 януари 1993 година Ракитовската поземлена комисия е отказала да възстанови правото на собственост в стари реални граници поради това, че имотите са “залети от язовир Батак”. На две съдебни инстанции, това решение е обявено за нищожно и преписката е изпратена по компетентност на Общинска служба „Земеделие“ гр. Велинград, която е била компетентния орган. 

В решението на Общински съвет Батак липсва и информация за административната процедура, развила се пред Общинската служба по „Земеделие“ Велинград по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/. 

Община Септември

Решение № 1277 от 26.06.2019 г. Общински съвет Септември дава съгласие за служебно изменение на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Варвара“, на юридическо лице за водоснабдяване на „Минерална баня“ гр. Пазарджик. Не е спазена процедурата по изменение на разрешителното за водовземане, регламентирана в чл. 73 – чл. 77 от Закона за водите. Липсват данни решението да е съгласувано с Директора на Басейнова дирекция „ИБР“ – Пловдив по отношение параметрите на водовземането, което съгласуване се извършва преди вземането на решението от Общински съвет. 

Община Панагюрище

Решение № 695 от 26.06.2019 г. Общински съвет Панагюрище е взел решение за отдаване под наем на язовир „Чакът дере“ – публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Левски, общ. Панагюрище. Решението не е съобразено с разпоредбите на Закона за водите и Закона за концесиите, които са специални по отношение на общия Закон за общинската собственост и уреждат реда за управлението и предоставането на водите, водните обекти и водностопанските системи и съоръжения - публична общинска собственост. 

Община Сърница

Решение № 87 от 27.06.2019 г. Общински съвет Сърница е взел решение за сключване на споразумителен протокол за възлагане стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системи и съоръжения, собственост на Община Сърница и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Община Сърница от ВКТВ Велинград. В настоящия случай не са налице условията на чл. 198б, т. 3 от Закона за водите /ВиК системите да са собственост само на една община/, поради което Общински съвет Сърница не разполага с предвидената в чл. 198г, т.1 от Закона за водите компетентност, тъй като собствеността на ВиК системите e разпределена между няколко общини /Сърница и Велинград/, в случая е приложима разпоредбата на чл. 198 б, т. 2 от Закона за водите, която определя като компетентен орган Асоциацията по ВиК. 

На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатото за ново обсъждане решение не влиза в сила и следва да се разгледа от Общински съвет в 14 – дневен срок от получаването на заповедта на Областния управител.


Заповедите за връщане на решенията на Общинските съвети са публикувани на сайта на Областна администрация Пазарджик. 

Споделете в:

Коментари

Топ новини

Бебе в екипа на Телемедиа
21.08.2019 17:35 1223
Бебе в екипа на Телемедиа

Екипът на Телемедиа се увеличи с още един член. Тази сутрин в 9.15 часа на бял...

Ще гласуват ли пазарджиклии на местните избори?
21.08.2019 17:09 191
Ще гласуват ли пазарджиклии на местните избори?

Два месеца преди местните избори, на 27 октомври, попитахме жителите на Пазарджик...

Ремонт спира два влака на теснолинейката
21.08.2019 17:05 104
Ремонт спира два влака на теснолинейката

Два пътнически влака по линията Септември - Добринище няма да се движат през утре...

ТМ+

Пълните хора понасят жегите по-добре
21.08.2019 11:23 111 Човек
Пълните хора понасят жегите по-добре

Хората с наднормено тегло се чувстват по-добре в периоди на необичайна топлина, т...

Ако се чувствате потиснати - отидете в парка
20.08.2019 12:02 98 Човек
Ако се чувствате потиснати - отидете в парка

Ако живеете в града и се чувствате тъжен, идете в близкия парк. Този съвет дават ...

Учени: Горещите вълни ще стават все по-дълги и по-смъртоносни
20.08.2019 09:52 396 TM +
Учени: Горещите вълни ще стават все по-дълги и по-смъртоносни

Летата в Северното полукълбо ще бъдат с опасно по-дълги горещи вълни, суши и дъжд...

Не пренебрегвайте липсата на витамин B12
17.08.2019 10:41 352 TM +
Не пренебрегвайте липсата на витамин B12

Витамин В12 е необходим за производството на достатъчно здрави червени кръвни кле...